Regulamin korzystania z serwisu

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie zamówień w serwisie PizzaMario, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Serwis- stronę główną znajdującą się pod adresem http://www.pizzamario.com oraz jej podstrony,
 2. Wykonawca - właściciel Serwisu Firma Robak Irena Robacka, NIP: 5540465946, REGON: 090402560 z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Magnuszeska 3
 3. Użytkownik - każdy internauta, składający Zamówienie,
 4. Restauracja - placówka gastronomiczna, należąca do Restauratora,
 5. Restaurator - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, świadcząca na mocy odrębnej umowy z Wykonawcą usługi dostawy posiłków z Restauracji do Użytkowników na warunkach określonych w Regulaminie,
 6. Zamówienie - zamówienie złożone przez Użytkownika w Restauracji za pośrednictwem Serwisu,
 7. Posiłki - posiłki, napoje oraz inne artykuły gastronomiczne znajdujące się w ofercie poszczególnych Restauracji.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług, drogą elektroniczną przez Wykonawcę na rzecz Użytkowników, polegających na umożliwieniu im zamawiania za pośrednictwem Serwisu, Posiłków znajdujących się w ofercie poszczególnych Restauracji i zawierania w tym przedmiocie umów z prowadzącymi je Restauratorami.

§ 3

Wykonawca nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w przedmiocie dostawy poszczególnych Posiłków znajdujących się w ofercie danej Restauracji. Stronami takich umów są Użytkownik oraz Restaurator będący właścicielem wybranej przez Użytkownika Restauracji.

Wykonawca udostępnia Użytkownikowi Serwis umożliwiający zawieranie z Restauratorem umów w przedmiocie dostawy poszczególnych Posiłków. Wykonawca nie jest pośrednikiem w przekazywaniu oświadczeń woli Użytkownika i Restauratora.

§ 4

Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:

 1. posiadanie dostępu do sieci Internet,
 2. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej
 3. posiadanie własnego adresu poczty elektronicznej.

W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z Serwisu może być utrudnione lub niemożliwe.

§ 5

Zabronione jest dodawanie przez Użytkownika do treści Zamówienia jakichkolwiek informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub treści o charakterze reklamowym.

§ 6

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.


III. Zamówienia

§ 7

Przedmiotem Zamówień mogą być Posiłki, znajdujące się w menu prezentowanym przez Restauracje za pośrednictwem Serwisu.

Dostępne Posiłki prezentowane przez Restauracje za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Użytkowników.

§ 8

Zaproszenie do składania ofert prezentowane w Serwisie przez poszczególne Restauracje zawiera jej dane adresowe, menu wraz z aktualnym cennikiem

Ceny zawarte w cennikach Restauracji zawierają podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

§ 9

Użytkownik składa Zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na podstronie Serwisu. Do złożenia zamówienia niezbędne jest zarejestrowanie się użytkownika w bazie serwisu. W formularzu rejestracyjnym należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz adres mailowy. Dane użytkownika przesyłane są do bazy Serwisu w bezpiecznej, zaszyfrowanej postaci.

Z chwilą akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 929).

§ 10

Po wybraniu dań i dodaniu ich do koszyka, kliknięcie przycisku „Realizuj” powoduje wysłanie zamówienia do restauracji. Stanowi ono ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jest przesyłane przez system Serwisu wraz z koniecznymi do realizacji Zamówienia danymi.

Po otrzymaniu przez Użytkownika od Restauratora informacji o przyjęciu Zamówienia między Użytkownikiem a Restauratorem zostaje zawarta umowa w przedmiocie dostawy Posiłku.


IV. Płatności

§ 11

Użytkownicy mogą płacić za składane Zamówienia:

 1. gotówką, bezpośrednio do rąk dostawcy w chwili odbioru przedmiotu Zamówienia,
 2. przez Internet, usługą PayU, w chwili składania zamówienia
 3. kartą płatniczą w lokalu

V. Reklamacje

§ 12

Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy info@pizzamario.com, za pomocą formularza kontaktowego na podstronie Serwisu lub pocztą bezpośrednio na adres Wykonawcy. W tytule wiadomości e-mail należy podać słowo Reklamacja.

Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, numer Zamówienia, jeżeli jest ono jej przedmiotem oraz dane Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej.

Wykonawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji pocztą na adres zamieszkania Użytkownika, chyba że podał również swój adres poczty elektronicznej.


VI. Postanowienia końcowe

§ 13

Regulamin wchodzi w życie od dnia 07-09-2013.

§ 14

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

logowanie

zaloguj